วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

         
1.เว็บไซต์ etvmac เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา เป็นเวทีสาธารณะสำหรับการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ผลิตรายการมุ่งสร้างคุณค่า เพิ่มศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพครู  เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และนวัตกรรมในแวดวงการศึกษาไทย  ส่งเสริมการแสดงออกของครูและนักเรียนในการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการศึกษา http://www.etvmac.tv/            2.เว็บไซต์oknation Blog ทุกคนเป็นข่าวได้ เป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ข่าวการศึกษา สอบตรง Admission ทุนการศึกษา รับตรง GAT/PAT o-net คลังข้อสอบ http://www.oknation.net/blog/eduadmission        3. เว็บไซต์ Radompon.com เป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษา แหล่งรวมความรู้ ข้อมูล สาระข่าวสารการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคคลคลทั่วไป http://www.radompon.com/web/iview.php?name=contact               4. เว็บไซต์ EDUZONES NEWS NETWORK  เป็นเว็บไซต์ระบบแสดงข่าวสารการศึกษาในหน้าเว็บโรงเรียน สำหรับ โรงเรียน และอาจารย์แนะแนว สามารถนำกรอบข่าวการศึกษาไปติดหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ทันที  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ติดตามข่าวสารการศึกษาได้ง่ายและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น http://www.enn.co.th/


             5.เว็บไซต์ บ้านพักครูดอทคอม เป็นเว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่สื่อ นวัตกรรมการศึกษา 
ทิปเทคนิกสาระคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ฟรี http://www.banpukkroo.com/indexkawden.html
   โดย
นางสาวดุษฎี   อาจคงหาญ
หมู่เรียน 53/24 รหัส 534116114
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น